Elektronizace veřejných zakázek – co přinese rok 2020?

Zadávání veřejných zakázek se řídí mnoha právními předpisy, které podléhají neustálému vývoji.  Ačkoliv tyto změny nejsou příliš časté, víme již, že se začalo pracovat na novelizaci jejich klíčových dokumentů. Pro zadávání veřejných zakázek je klíčovým zákon 137/2016 Sb., který se začal připravovat již před pěti lety. Ten přinesl mimo jiné povinnost elektronické komunikace během zadávacích řízení.

Dle našich informací by se měla do léta 2020 objevit novela tohoto zákona v meziresortním připomínkovém řízení a s její účinností se počítá od 1. 1. 2021. Cílem novely by mělo být např. zjednodušení elektronické komunikace.

Na zákon navazuje celá řada vyhlášek. Pro elektronizaci veřejný zakázek jsou nejdůležitější Vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele a Vyhláška č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Je velmi pravděpodobné, že obě tyto vyhlášky doznají změn, aby reflektovaly praxi při zadávání.

Nyní se hovoří o povinném uveřejňování informací o zakázkách malého rozsahu na profilech zadavatele. Aktuálně je potřeba pouze zveřejnit smlouvu s hodnotou nad 50 000 Kč v Registru smluv. Jedním z úkolů schválené Strategie elektronizace je podporovat i elektronizaci zakázek malého rozsahu. Příští rok se tedy musíme připravit i na sérii opatření, která budou cílena na elektronizaci VZMR, přičemž se dá očekávat, že budou požadovat uveřejňování informací a podporovat elektronizaci nákupního procesu.